• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДДІЛ

Затверджено

рішенням Баришівської селищної ради

від 31.01.2019 року № 38-04-07

Положення

про відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Баришівської селищної ради, створений Баришівською селищною радою (далі – селищна рада), входить до її складу та є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, Баришівському селищному голові (далі – селищний голова), а також підзвітне та підконтрольне департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управлінню молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Скорочене найменування відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради – ВОМС Баришівської селищної ради.

1.2. Юридична адреса: 07501, пров. Банний 3, смт Баришівка, Баришівський район, Київська область.

1.3. Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, що затверджується Засновником.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Законом України «Про освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Статутом Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.5. Працівники Відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.

1.6. Посадові інструкції працівників Відділу розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад службовців у органах місцевого самоврядування.

1.7. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків (державному казначействі), печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2.Мета Відділу

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору.

3.Основні завдання Відділу

3.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання.

3.2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання місцевої програми розвитку освіти.

3.3.Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.4. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3.5. Розроблення і подання на розгляд Баришівської селищної ради пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

3.6. Здійснення організації роботи щодо забезпечення моніторингу в сфері освіти та інноваційної діяльності.

3.7. Сприяння розвитку мережі навчальних закладів громади з урахуванням потреб особистості й регіональної специфіки; утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів, опорних, базових навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення, тощо;

3.8. Здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.9. Організація роботи з державної атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

3.10.Здійснення постійного і оперативного управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління селищної ради, та координація діяльності цих навчальних закладів.

3.11. Здійснення комплектування навчальних закладів керівними кадрами відповідно до законодавства.

3.12. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що здійснюється закладами післядипломної педагогічної освіти.

3.13.Сприяння розвитку самоврядування в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

3.14.Здійснення контролю за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

3.15.Підготовка проектів розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.16.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі закладів освіти.

3.17.Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.18. Координація, контроль та забезпечення у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту, соціальне становлення та розвиток дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї; забезпечує координацію роботи з утворення центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

3.19 Надання в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичної допомоги з питань запобігання насильству в сім'ї.

3.20. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

3.21.Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

3.22. Впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти.

3.23. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

3.24. Організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

3.25. Співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх

3.26. Організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

3.27. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3.28. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

3.29.Підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності;

3.30. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

3.31. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.32. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

3.33. Координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

3.34. Разом з органами охорони здоров'я здійснення загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

3.35. Забезпечення публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті селищної ради.

4. Зобов’язання Відділу:

4.1. Забезпечення дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади.

4.2.Забезпечення виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

4.3. Дотримання вимог антикорупційного законодавства.

5. Основні функції Відділу відповідно до покладених на ньогозавдань

та делегованих повноважень

Відділ відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень наділений наступними функціями:

5.1. Забезпечує в межах законодавства захист прав членів територіальної громади в сферах освіти, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

5.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

5.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

5.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

5.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

5.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

5.7. Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

5.8. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти на території селищної ради організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

5.9. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

5.10. Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання місцевої програми розвитку освіти.

5.11. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

5.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з особливими освітніми проблемами, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

5.13. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

5.14. Вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), освітніх ресурсних центрів, комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

5.15. Погоджує проекти будівництва закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

5.16. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов’язаної з освітнім процесом, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

5.17. Організовує харчування та підвіз дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

5.18. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування здобувачів освіти в закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

5.19. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти спортивного профілю.

5.20. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти та їх підготовки до дорослого життя.

5.21. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

5.22. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

5.23. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти , насильства у сім'ї, учнівському колективі.

5.24. Забезпечує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

5.25. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти та інституту соціальних педагогів.

5.26. Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і, у разі необхідності, укладає договори із закладами вищої освіти на їх підготовку.

5.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує освітні програми і робочі навчальні плани закладів дошкільної, загальної середньої освіти та погоджує річні плани роботи позашкільної освіти; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

5.28. Здійснює в межах своєї компетенції дослідження стану якості освіти в закладах освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

5.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

5.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

5.31. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

5.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

5.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

5.34. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

5.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

5.36. Здійснює координаційну роботу закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

5.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

5.38. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

5.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

5.40. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.

5.41. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають комунальній власності, аналізує їх використання.

5.42. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів селищного бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

5.43. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів тощо.

6. Права Відділу:

6.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, молоді та спорту селищної ради, розгляду питань педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

6.2. Брати участь в утворенні і реорганізації (ліквідації) закладів освіти та установ освіти всіх форм власності.

6.3. Скликати селищні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

6.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі територіальної громади.

6.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

6.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.7. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

6.8. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.9. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

6.10. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням із їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.11. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Баришівської селищної ради у галузі освіти; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

6.12. Затвердження положень про змагання, навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі збірних команд в обласних спортивних змаганнях у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

6.13. Здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

6.14. Вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації

6.15. Вжиття в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

6.16. Здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери ВОМС селищної ради, зокрема створення необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

6.17. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

6.18. Здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей.

6.19. Здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо збереження репродуктивного здоров'я населення, заохочення народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства та дитинства.

6.20. Сприяння створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством і батьківством.

6.21. Забезпечення в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяння забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом.

6.22. Вжиття в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

6.23. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту.

6.24. Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

6.25. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.26. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Баришівської селищної ради.

6.27. Порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення працівників сфери освіти, спортсменів, тренерів і працівників фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України здобувачам освіти, олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

6.28. Представляти в установленому порядку інтереси структурних підрозділів в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до їх компетенції.

7. Структура Відділу

7.1. Штатний розпис Відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджується селищною радою.

7.2. Відділ складається із структурних підрозділів: група з централізованого господарського обслуговування, централізована бухгалтерія, Баришівський спортивний комплекс «Прогрес».

7.3. Основні завдання та напрями діяльності структурних підрозділів Відділу визначаються окремим положенням, яке затверджуються наказом начальника Відділу.

7.4. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

7.5. При відділі освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

7.6.Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, в ньому утворюється колегія у складі представника апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради, начальника відділу освіти, завідувача районного методичного кабінету, спеціалістів структурних підрозділів, педагогічних працівників навчальних закладів, закладів фізичної культури і спорту та ін.

8. Керівництво Відділу

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на основі конкурсного відбору або іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в закладах освіти, системі управління освітою не менш як 3 роки та володіти державною мовою.

8.2. Начальник Відділу:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

8.2.4. Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання.

8.2.5. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.6. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

8.2.7. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

8.2.8. Вирішує питання заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

8.2.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

8.2.11. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Управлінні інформації з обмеженим доступом.

8.2.12. В установленому порядку призначає та звільняє з посади працівників Відділу;

8.2.13. Виконує функції роботодавця стосовно працівників Відділу, які не є працівниками апарату виконавчого комітету.

8.2.14. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

9. Фінансування діяльності Відділу

9.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

9.2. Джерелами фінансування Відділу є:

кошти селищного бюджету;

інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

9.3. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Баришівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

9.4 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Заключні положення

10.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

10.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією селищної ради.

Кiлькiсть переглядiв: 1883