• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПРАВЛІННЯ

Баришівська селищна рада

Броварського району

Київської області

VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2023 №1486-34-08

Про перейменування відділу освіти, молоді та спорту

Баришівської селищної ради

Керуючись ст. 26, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цивільним законодавством, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою здійснення реалізації державної політики Баришівської селищної ради у сферах освіти, молоді та спорту, Баришівська селищна рада

в и р і ш и л а:

1. Змінити з 15.03.2023 найменування відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (код ЄДРПОУ 42781137) на управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради та місцезнаходження: 07501, Київська область, Броварський район, смт Баришівка, пров. Банний, 3-а.

2. Внести зміни до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради у зв’язку з перейменуванням та затвердити його в новій редакції (додається).

3. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (Бородуліній В.В.) подати в установленому порядку документи для державної реєстрації змін до найменування організації та Положення у новій редакції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою та взаємодії із засобами масової інформації Баришівської селищної ради.

Секретар селищної ради Олександр ІЛЬЧЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Баришівської селищної ради

від 27.01.2023 №1486-34-08

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

смт Баришівка

2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (далі - Управління) є виконавчим органом Баришівської селищної ради, створене нею як юридична особа публічного права у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновником Управління є Баришівська селищна рада (далі – Рада).

1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядковане виконавчому комітету, селищному голові, підзвітне департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
Координацію роботи Управління здійснює заступник селищного голови, відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого розпорядженням селищного голови.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законами України; актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативними актами та Положенням про управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (далі – Положення).

1.4. Повне найменування: Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради.

Скорочене найменування: Управління ОМС Баришівської селищної ради.

1.5. Місцезнаходження: 07501, Київська область, Броварський район, смт Баришівка, пров. Банний, 3-а.

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО

2.1. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки в установах державного казначейства та інші атрибути необхідні юридичній особі.

2.2. Рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом та гідною заробітною платою для виконання службових обов’язків.

2.3. Гранична чисельність, фонд оплати праці Управління та видатки на його утримання встановлюються Радою відповідно до чинного законодавства.

2.4. Управління є неприбутковою бюджетною установою. Фінансово-господарська діяльність Управління здійснюється на основі його кошторису.

2.5. Джерелами формування кошторису Управління є кошти місцевого бюджету та інші кошти, що передаються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Управління має право на придбання та оренду необхідного обладнання й інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

2.7. Майно Управління є комунальною власністю та належить йому на правах оперативного управління, що не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, окрім випадків, передбачених законодавством, та не може бути предметом застави.

2.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Управління безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Забезпечення реалізації на території Баришівської територіальної громади державної політики у сфері освіти, молоді та спорту.

3.2. Створення умов для якісної, доступної дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти в тому числі інклюзивної освіти.

3.3. Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, через мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Баришівської територіальної громади.

3.4. Забезпечення в межах визначених законодавством прав жителів територіальної громади в сфері освіти шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

4.1. Організація мережі та управління закладами освіти, заснованими Радою:

4.1.1. Планування та розвиток мережі закладів дошкільної, початкової, загальної середньої й позашкільної освіти.

4.1.2. Здійснення управління закладами освіти, заснованими Радою.

4.1.3. Забезпечення доступності і виконання потреб у дошкільній, початковій, базовій, повній загальній середній, позашкільній, інклюзивній освіті для усіх громадян, які проживають на території громади.

4.1.4. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти усіх форм власності.

4.1.5. Прогнозування потреби громади у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, формування замовлення на їх підготовку.

4.1.6. Здійснення контролю за дотриманням закладами освіти, заснованими Радою, положень установчих документів.

4.1.7. Здійснення моніторингу дотримання освітніми закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання, організації та реалізації варіативної складової змісту освіти.

4.1.8. Заслуховування звітів про роботу директорів (завідувачів) закладів освіти, заснованих Радою.

4.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів освіти, заснованих Радою:

4.2.1. Внесення на розгляд сесії Ради пропозицій щодо заснування закладів освіти, їх реорганізацію або ліквідацію.

4.2.2. Внесення на розгляд сесії Ради проєктів установчих документів закладів освіти (статутів, положень), їх нової редакції та змін до них.

4.2.3. Внесення на розгляд виконавчого комітету Баришівської селищної ради пропозицій щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування (окрім випадків встановлених спеціальними законами).

4.2.4. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, та мов національних меншин.

4.2.5. Розроблення, внесення на розгляд сесії Ради та організація виконання програм розвитку освіти та виховання.

4.3. Організація фінансово-господарського забезпечення закладів освіти, заснованих Радою:

4.3.1. Забезпечує організацію і ведення централізованого бухгалтерського обліку в підпорядкованих закладах освіти.

4.3.2. Затверджує кошторис та прийняття фінансового звіту закладів освіти у випадках та порядку визначених законодавством.

4.3.3. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти заснованих Радою.

4.3.4. Сприяє фінансовому забезпеченню чинної мережі закладів освіти.

4.3.5. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти на кожний бюджетний рік до Ради.

4.3.6. Контролює надходження та використання коштів місцевого бюджету (загального та спеціального фондів) на утримання установ та закладів, підпорядкованих Управлінню.

4.3.7. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінка ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.

4.3.8. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в експлуатацію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

4.3.9. Організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів, інших будівельних робіт.

4.3.10. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.4. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти, заснованих Радою та забезпечення їх соціального захисту.

4.4.1. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення серед дітей таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

4.4.2. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.4.3. Координація роботи, пов’язаної із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів: впровадження навчальних планів і програми, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та погодження річних планів роботи закладів дошкільної освіти.

4.4.4. Організація безоплатного медичного обслуговування в закладах освіти, заснованих Радою.

4.4.5. Організація харчування учнів та вихованців у закладах освіти громади та внесення на розгляд Ради пропозицій щодо організації харчування в закладах освіти та встановлення пільг в його оплаті.

4.4.6. Забезпечення контролю за організацією та якістю харчування в закладах освіти.

4.4.7. Організація літнього відпочинку дітей.

4.4.8. Організація та фінансування підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти і у зворотному напрямку;

4.4.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу й обслуговуючого персоналу в закладах освіти, заснованих Радою.

4.4.10. Організація науково-методичного, нормативного, програмного, матеріального забезпечення перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників.

4.4.11. Сприяння Державній службі якості освіти в Київській області у проведенні сертифікації педагогічних працівників та інституційного аудиту закладів освіти.

4.4.12. Сприяння розвитку самоврядування закладів освіти громади.

4.4.13. Сприяння створенню в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища.

4.4.14. Здійснення контролю за недопущенням в закладах освіти привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

4.4.15. Сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; організація підготовки, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти, координація та контроль її здійснення.

4.4.16. Сприяння діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

4.4.17. Здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання громадян.

4.4.18. Сприяння регіональному центру оцінювання якості знань у проведенні на базі підпорядкованих закладів освіти сесій зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5. Інша діяльність:

4.5.1. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

4.5.2. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції Управління, у разі потреби, вжиття заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу.

4.5.3. Підготовка та подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти в громаді.

4.5.4. Періодичне інформування громадськості про стан та перспективи розвитку освіти громади.

4.5.5. Забезпечення виконання розпоряджень та доручень селищного голови, виконавчого комітету, заступників селищного голови.

4.5.6. Надання роз’яснень з питань, що перебувають в компетенції Управління.

4.5.7. Взаємодія з органами виконавчої влади, структурними підрозділами Ради, депутатами, постійними депутатськими комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо.

4.5.8. Вжиття заходів щодо протидії та попередження корупції в закладах освіти, заснованих Радою.

4.5.9. Здійснення міжнародного співробітництва.

4.5.10. Забезпечення освітньої підготовки допризовної та призовної молоді.

4.5.11. Організація, за необхідності, додаткових занять для вивчення державної мови громадянами, які не володіють або недостатньо володіють нею.

4.5.12. Ведення військового обліку працівників Управління та структурних підрозділів.

4.5.13. Надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, згідно затверджених програм.

4.5.14. Надання, після попередження з Радою, в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти громади.

4.5.15. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

4.5.16. Співпраця з відповідним підрозділом Національної поліції та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженню вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

4.5.17. Реалізація інших повноважень в сфері освіти, передбачених законодавством.

5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

5.1. Залучати до розроблення місцевих цільових програм, що стосуються розвитку освіти та виховання, розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, представників громадськості та інших спеціалістів.

5.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Ради, органів місцевого самоврядування, а також від установ і організацій, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з керівниками закладів освіти з питань, що належать до компетенції Управління.

5.4. Вносити на розгляд Ради пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі.

5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, створювати колегію у складі начальника Управління (голова колегії), відповідальних працівників Управління, керівників, педагогічних працівників закладів освіти. До складу колегії можуть входити представники виконавчих органів Ради, інших установ та організацій, представники громадськості. Склад колегії затверджується розпорядженням селищного голови. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Управління.

5.6. При Управлінні можуть створюватися інші громадські утворення (ради, комісії) з числа працівників Управління, учасників освітнього процесу, представників громадськості.

5.7. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з громадськими організаціями, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.8. Залучати працівників інших структурних підрозділів Ради (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

5.9. Здійснювати адміністрування власних web-ресурсів в мережі Internet.

5.10. Зупиняти (скасовувати), у межах своєї компетенції, дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать установчим документам та чинному законодавству.

5.11. Видавати накази і контролювати їх виконання.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням селищного голови. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи на керівних посадах в закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, високі моральні якості та вільно володіти державною мовою.

Відділ освіти управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням селищного голови. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу освіти Управління повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи на керівних посадах в закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 1 року, високі моральні якості та вільно володіти державною мовою.

Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з посади розпорядженням селищного голови. Особа, яка призначається на посаду начальника молоді та спорту Управління повинна мати вищу освіту, переважно у сфері спорту, стаж роботи на керівних посадах або в органах місцевого самоврядування не менше 1 року, високі моральні якості та вільно володіти державною мовою.

Головні спеціалісти відділу освіти Управління призначаються на посаду (за результатами конкурсу) та звільняються з посади розпорядженням селищного голови. Особа, яка призначається на посаду головного спеціаліста відділу освіти Управління повинна мати повну вищу педагогічну освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або закладах освіти, високі моральні якості та вільно володіти державною мовою.

Головні спеціалісти відділу молоді та спорту Управління призначаються на посаду (за результатами конкурсу) та звільняються з посади розпорядженням селищного голови. Особа, яка призначається на посаду головного спеціаліста відділу молоді та спорту Управління повинна мати повну вищу освіту, переважно у сфері спорту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або закладах зі спортивним напрямком, високі моральні якості та вільно володіти державною мовою.

6.2. Структура Управління складається з урахуванням чинного законодавства України та затверджується Радою, з урахуванням рекомендацій начальника Управління.

6.3. Управління має у своїй структурі:

- відділ освіти управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради;

- відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради;

- групу з централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (далі – група з централізованого господарського обслуговування);

- централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (далі – централізована бухгалтерія).

6.4. Діяльність Управління та структурних підрозділів регламентується Положенням про Управління освіти, відповідними окремими положеннями про структурні підрозділи, у разі їх затвердження Радою.

6.5. Працівники групи з централізованого господарського обслуговування та централізованої бухгалтерії призначаються на посади та звільняються з них начальником Управління за процедурою, передбаченою законодавством.

6.6. Начальники структурних підрозділів, директори закладів та установ освіти, що фінансуються з бюджету громади, а також директор інклюзивно-ресурсного центру, безпосередньо підпорядковуються начальнику Управління або начальнику відділу освіти Управління у разі делегування таких повноважень.

6.7. Начальник Управління (а за його відсутності начальних відділу освіти) представляє інтереси Управління у відносинах з іншими юридичними чи фізичними особами, у судах, здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань, а також:

6.7.1. Видає у межах компетенції Управління накази (та зупиняє їх дію), організовує і контролює їх виконання. Накази начальника Управління видані в межах його повноважень є обов’язковими до виконання. Накази, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані розпорядженням селищного голови або оскаржені в судовому порядку.

6.7.2. Подає на затвердження селищному голові проєкти кошторису Управління, вносить пропозиції щодо граничної чисельності, фонду оплати праці працівників Управління, структурних підрозділів та навчальних закладів, введення додаткових ставок, обсягів бюджетного фінансування тощо.

6.7.3. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання Управління, є головним розпорядником коштів для потреб закладів освіти.

6.7.4. Відкриває рахунки в органах державного казначейства та в банках, має право першого підпису.

6.7.5. Затверджує:

- посадові інструкції працівників групи з централізованого господарського обслуговування та централізованої бухгалтерії Управління;

- штатний розпис структурних підрозділів Управління, за погодженням з селищним головою;

- акти на списання товарно-матеріальних цінностей;

- положення про конкурси, змагання, виставки для дітей та учнівської молоді;

- плани спільної роботи з установами та організаціями громади;

- річні плани роботи структурних підрозділів Управління;

- графіки перевірок закладів та установ освіти громади;

- інші програми, графіки, акти чи документи, що належать до його компетенції.

6.7.6. Погоджує:

- прийняття на посаду та звільнення з неї працівників Управління з числа працівників органів місцевого самоврядування;

- мережу закладів освіти;

- штатні розписи закладів освіти;

- інше.

6.7.7. Розглядає клопотання та вносить пропозиції селищному голові про заохочення та нагородження працівників Управління, закладів освіти, зокрема державними нагородами і урядовими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.

6.7.8. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

6.7.9. Проводить апаратні наради з працівниками Управління, наради з керівниками закладів та установ освіти.

6.7.10. Звітує про виконання бюджету, розробку та виконання програм розвитку освіти, плану роботи Управління, колективного договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Управління організовує свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про боротьбу з корупцією.

7.2. Працівники Управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

7.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники Управління притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ

8.1. Діяльність Управління припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається Баришівською селищною радою. Припинення діяльності Управління здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

8.2. У разі припинення Управління, його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету Баришівської селищної ради.

8.3. Управління вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни до цього Положення, у разі потреби, вносяться сесією Баришівської селищної ради шляхом викладення Положення у новій редакції.

Секретар селищної ради Олександр ІЛЬЧЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 2520